Elevrådet

Elevrådet er elevenes interesseorganisasjon som skal ta seg av aktuelle oppgaver som gjelder elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. I elevrådet sitter alle klassetillitselevene. Elevrådsstyret velges blant elevrådet og har møte med skoleledelsen ca. en gang i måneden. Nytt elevrådsstyre velges midt i skoleåret. Elevrådet velger elevrepresentanter til ulike styrer og arbeidsgrupper.

De arrangerer også kulturelle og sosiale arrangementer, gjerne i samarbeid med de ansatte på skolen. I forståelse med elevrådet organiserer skolen ryddetjenesten.

Et seriøst arbeidende elevråd er svært viktig for å gjøre skolen ennå bedre! Engasjerte elever oppfordres derfor til å stille til valg, både som tillitsvalgte og som medlemmer i elevrådsstyret.

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og er elevenes ledd inn i til skolens ledelse og administrasjon. Opplæringsloven har en egen bestemmelse om elevrådet, § 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar .

Tillitsvalgt m/vararepresentant velges som hovedregel for et år av gangen. Dersom det blir behov for endringer (elev slutter eller det blir behov for nyvalg) velger elevene i gruppa ny tillitselev / varatillitselev. De tillitsvalgtes oppgave er bl a å representere sin gruppe på elevrådsmøtene. I praksis har gruppenes tillitsvalgte som hovedoppgave å tale sin gruppes sak enten overfor gruppas lærere eller i elevrådet. Hun eller han må derfor være orientert om sin gruppes syn på viktige saker. Blant alle tillitselevene velges et elevrådsstyre, som i tillegg til møter i elevrådsstyret har jevnlige møter med skolens ledelse.

Her kan du se hvem som sitter i elevrådsstyret  skoleåret 2019/2020.


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 20. februar 2020.